සක්‍රීය සාමාජිකයන්

Top Ad
ප්‍රමුඛ සාමාජිකයෙකි

V.I xxxxxxx Account Verified

Other

සාමාජික අංකය M73294
වයස 26 උස 5.80 අඩි
ආගම Buddhism කුලය Govi (ගොවි)
මෙම ගිණුම සෑදුවේ Daughter/Son (දුව/පුතා සදහා) විවාහක අවිවාහක බව Never Married (අවිවාහක)
ජිවත් වන ප්‍රදේශය Colombo, Sri Lanka අධ්‍යාපනය Higher National Diploma
රැකියාව Other මාසික ආදායම Above 75000