ප්‍රමුඛ පැකේජ

 • Silver

  Rs.1,499.00

  • යෝජනා යැවීම්: 100 ක්
  • පණිවිඩ යැවීම්: 50 ක්
  • පින්තූර එකතුකිරීම්: 5 ක්
  • පොරොන්දම් ගැලපීම්: 200 ක්
  • ( ඔබ කැමති අය සමග පොරොන්දම් ගැලපීම ක්ෂණිකව සිදු කල හැකි අතර මෙම වාර්ථාව ලබාදෙන්නේ පරිගණක තාක්ෂණය භාවිතයෙනි. )
  • ක්ෂණික දුරකථන අංක බැලීම්: 40 ක්
  • *ඔබ යොමුකල යොජනාවක් පිලිගතහොත් ඔබට දුරකතන අංකය බැලිය හැක(එවිට ඔබට බැලිය හැකි මුලු දුරකථන අංක ගණන:100+40=140 කි)
   *ඔබගේ ගිණුම ඔබ සහකරුවෙකු සොයාගන්නාතුරු වලංගුවේ. *මෙම ගෙවීම එක්වරක් පමණක් ගෙවිය යුතු මුදලක් වන අතර මාසික අයකිරීම් හෝ වෙනත් සැගවුනු ගාස්තු කිසිවක් නොමැත!
 • Gold

  Rs.2,999.00

  • යෝජනා යැවීම්: 300 ක්
  • පණිවිඩ යැවීම්: 100 ක්
  • පින්තූර එකතුකිරීම්: 10 ක්
  • පොරොන්දම් ගැලපීම්: 600 ක්
  • ( ඔබ කැමති අය සමග පොරොන්දම් ගැලපීම ක්ෂණිකව සිදු කල හැකි අතර මෙම වාර්ථාව ලබාදෙන්නේ පරිගණක තාක්ෂණය භාවිතයෙනි. )
  • ක්ෂණික දුරකථන අංක බැලීම්: 100 ක්
  • *ඔබ යොමුකල යොජනාවක් පිලිගතහොත් ඔබට දුරකතන අංකය බැලිය හැක(එවිට ඔබට බැලිය හැකි මුලු දුරකථන අංක ගණන:300+100=400 කි)
   *ඔබගේ ගිණුම ඔබ සහකරුවෙකු සොයාගන්නාතුරු වලංගුවේ. *මෙම ගෙවීම එක්වරක් පමණක් ගෙවිය යුතු මුදලක් වන අතර මාසික අයකිරීම් හෝ වෙනත් සැගවුනු ගාස්තු කිසිවක් නොමැත!
 • Platinum

  Rs.4,999.00

  • යෝජනා යැවීම්: 900 ක්
  • පණිවිඩ යැවීම්: 200 ක්
  • පින්තූර එකතුකිරීම්: 20 ක්
  • පොරොන්දම් ගැලපීම්: 2000 ක්
  • ( ඔබ කැමති අය සමග පොරොන්දම් ගැලපීම ක්ෂණිකව සිදු කල හැකි අතර මෙම වාර්ථාව ලබාදෙන්නේ පරිගණක තාක්ෂණය භාවිතයෙනි. )
  • ක්ෂණික දුරකථන අංක බැලීම්: 300 ක්
  • *ඔබ යොමුකල යොජනාවක් පිලිගතහොත් ඔබට දුරකතන අංකය බැලිය හැක(එවිට ඔබට බැලිය හැකි මුලු දුරකථන අංක ගණන:900+300=1200 කි)
   *ඔබගේ ගිණුම ඔබ සහකරුවෙකු සොයාගන්නාතුරු වලංගුවේ. *මෙම ගෙවීම එක්වරක් පමණක් ගෙවිය යුතු මුදලක් වන අතර මාසික අයකිරීම් හෝ වෙනත් සැගවුනු ගාස්තු කිසිවක් නොමැත!