සක්‍රීය සාමාජිකයන්

Top Ad
ප්‍රමුඛ සාමාජිකයෙකි

xxxx xxxx Account Verified

Teacher

සාමාජික අංකය M68960
වයස 43 උස 5.70 අඩි
ආගම Buddhism කුලය Govi (ගොවි)
මෙම ගිණුම සෑදුවේ Self (තමන් සදහා) විවාහක අවිවාහක බව Never Married (අවිවාහක)
ජිවත් වන ප්‍රදේශය Kurunegala, Sri Lanka අධ්‍යාපනය Degree
රැකියාව Teacher මාසික ආදායම Above 100,000