සක්‍රීය සාමාජිකයන්

Top Ad
ප්‍රමුඛ සාමාජිකයෙකි

xxxx xxxx Account Verified

Other

සාමාජික අංකය M75126
වයස 31 උස 6.00 අඩි
ආගම Buddhism කුලය Vishwa (විශ්ව)
මෙම ගිණුම සෑදුවේ Self (තමන් සදහා) විවාහක අවිවාහක බව Never Married (අවිවාහක)
ජිවත් වන ප්‍රදේශය Galla, Sri Lanka අධ්‍යාපනය O/L
රැකියාව Other මාසික ආදායම Above 200,000
Top Ad
ප්‍රමුඛ සාමාජිකයෙකි

Akhila xxxxxxx Account Verified

Engineer

සාමාජික අංකය M75108
වයස 30 උස 5.40 අඩි
ආගම Buddhism කුලය Govi (ගොවි)
මෙම ගිණුම සෑදුවේ Self (තමන් සදහා) විවාහක අවිවාහක බව Never Married (අවිවාහක)
ජිවත් වන ප්‍රදේශය Kurunegala, Sri Lanka අධ්‍යාපනය Undergraduate
රැකියාව Engineer මාසික ආදායම Above 150,000