සක්‍රීය සාමාජිකයන්

Top Ad
ප්‍රමුඛ සාමාජිකයෙකි

xxxx xxxx Account Verified

Government (Officer at Ministry Of Defence)

සාමාජික අංකය M63882
වයස 29 උස 5.40 අඩි
ආගම Buddhism කුලය
මෙම ගිණුම සෑදුවේ Self (තමන් සදහා) විවාහක අවිවාහක බව Never Married (අවිවාහක)
ජිවත් වන ප්‍රදේශය Galla, Sri Lanka අධ්‍යාපනය Diploma in Hotel Operation management, Diploma in English Language, Diploma in Human Resource Management and Administration, Diploma in Information Technology
රැකියාව Government (Officer at Ministry Of Defence) මාසික ආදායම Above 85,000