පුරහද මංගල සේවය සදහා ලියාපදිංචි වීම

*මෙහි ඇතුලත් කල යුත්තේ යෝජිත මනාලියගේ හෝ මනාලයාගේ තොරතුරු පමණි.දුරකථන අංකය සදහා ඔබට තහවුරු කල හැකි ජංගම දුරකතන අංකයක් භාවිතා කල හැක.
*ලියාපදිංචි වීමේදී ඔබ කැමති මුරපදයක් භාවිතා කරන්න. නැවත ඇතුල්වීමේදී එය අවශ්‍ය බැවින් එය මතක තබාගන්න
ලියපදිංචි බටනය එබීමෙන් ඔබ ඔබගේ ගිණුම අපගේ කොන්දෙසි යටතේ භාවිතා කිරීමට එකඟ වේ කොන්දේසි සහ නියමයන්